Sales Manager

Home Professional Sales Sales Manager

SALES MANAGER

เป็นผู้นำในการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของซีดีจีให้แก่ลูกค้า และนำทีมให้คำปรึกษาด้านสารสนเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ความเข้าใจทิศทางธุรกิจอย่างกว้างขวางและความสามารถในการบริหารทีมงานเพื่อจะผลักดันให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย ผู้ที่จะทำงานในตำแหน่งนี้ต้องมีความเป็นผู้นำและสามารถช่วยประสานงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อความสำเร็จของลูกค้าและการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สร้างโอกาสในการขายและการขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ
 • ศึกษาและหาข้อมูลเพื่อช่วยลูกค้าบริหารการลงทุนและความเสี่ยง เพื่อตัดสินใจลงทุนด้านไอทีโซลูชันได้อย่างเหมาะสม
 • จัดทำแผนการขายและสนับสนุนทีมงานในการปิดการขาย
 • จัดเตรียมประมาณการยอดขายของโครงการเป็นรายเดือนเพื่อติดตามสถานะโครงการ
 • จัดเตรียมและวิเคราะห์รายการเงินสดรับและจ่ายของโครงการเป็นรายไตรมาส เพื่อการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดตามและตรวจสอบการเก็บเงินของโครงการเป็นรายเดือน
 • รักษาเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคู่ค้า

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 8 ปี โดยเฉพาะ System Integrator สำหรับองค์กรภาครัฐ
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการนำเสนองาน การสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความมุ่งมั่น แรงผลักดัน เพื่อบรรลุยอดขายที่ตั้งเป้าไว้

Follow CDG on: